Javascript İle Karakter Girişini Engelleme

Formumuzda bir yaş alanımız olsun ve bu alana sadece rakam girilebilsin. Yani karakter girişini engelleyelim.

Javascript fonksiyonu aşağıdaki gibidir:
Tuş kodu yani ascii kodu 48 ile 57 -bunlar 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 rakamlarıdır- arasında ise rakama basılmıştır.

function rakamKontrol(olay){
	var tusKodu;
	if(window.event){ // IE
		tusKodu = olay.keyCode
	}else if(olay.which){ // Netscape/Firefox/Opera
		tusKodu = olay.which;
	}
	//alert(tusKodu)
	if(tusKodu == 8){ // backspace tuşuna da izin vermek istiyorsak 
		return true;
	}
	if (tusKodu < 48 || tusKodu > 57){
	    tusKodu.keyCode = 0;
	    return  false;
	}
	else{
	    return true;
	}
}

Javascripte onkeypress olayı bir tuşa basıldığında veya tuşa basılı tutulduğunda tetiklenir. Yas alanımızın onkeypress olayına yukardaki fonksiyonu yazıyoruz.

<input type="text" name="yas" onkeypress="return rakamKontrol(event)" />

Javascript İle Sağ Tuş Kullanımını Engelleme

Sayfalarımızdaki içeriği korumak için sağ tuş kullanımını engelleyebiliriz.

Javascript kodu:

function sagTus(){
	alert("Sağ tuşa izin verilmemektedir!");
	return false;
}

Body etiketine eklenecek olay ve fonksiyon:

<body onContextMenu="return sagTus();">

Javascript Hatası:…submit is not a function

Javascripteki ayrılmış kelimeler(reserved words), button ismi ve fonksiyon olarak kullanıldığında çatışma(collision) meydana geliyor.

Hata Mesajı:

1
this.form.submit is not a function

“Submit” metodunu kullandığım yer:

1
<select  onchange="this.form.submit();">

Buton adı olarak “submit” kulladığım yer:

1
<input type="submit" name="submit" value="Ekle">

Buton adını “submit”ten başka bir adla, örneğin “ekle” olarak değiştirdiğimde sorun düzeliyor.

1
<input type="submit" name="ekle"  value="Ekle">

innerHTML Özelliği

Sözdizimi:

var hamHTML = eleman.innerHTML;
eleman.innerHTML = hamHTML;

Eleman içeriğini -varsa alt elemanları da- biçimlendirilmemiş(ham) html olarak getirir veya belirler.

1
2
3
4
5
6
7
8
<div id="myDiv"><p>içerik</p>
<p>paragraf metin</p>
</div>
 
//myDiv elemanın içeriği:
document.getElementById("myDiv").innerHTML;
 
// Çıktı "<p>içerik</p><p>paragraf metin</p>"

Javascript ile seçilen radio düğmesini bulma

Javascript ile işaretlenen radio düğmesini bulma veya işaretlenip işaretlenmediğini kontrol etme:

Formumuz aşağıdaki gibi olsun:

<form>
<input name="kitap" type="radio" value="Da Vinchi Şifresi" />Da Vinchi Şifresi
<input name="kitap" type="radio" value="Melekler ve Şeytanlar" />Melekler ve Şeytanlar
<input name="kitap" type="radio" value="Dijital Kale" />Dijital Kale
<input name="kitap" type="radio" value="Kayıp Sembol" />Kayıp Sembol
<input onclick="kontrol()" type="button" value="seç" />
</form>

Seçilen kitabı bulan kod:

function kontrol(){
var secim = false;
var radObje = document.formum.kitap;
for(i=0; i &lt; radObje.length; i++){
if(radObje[i].checked == true){
var secilenKitap = radObje[i].value;
secim = true;
}
}
 
if(secim == true){
alert('Seçtiğiniz kitap:' + secilenKitap);
}else{
alert('Bir kitap seçmediniz!');
}
}