in Java

Java ve OpenCV ile Ortalama Görüntünün Bulunması

Elimizde aşağıdaki iki yüz görüntüsü olsun. Bu yüzlerin ortalama görüntüsünü bulmak isteyelim. Görüntü yüksekliği 112 piksel genişliği ise 92 pikseldir.
12

Yüz görüntüleri Maven projemizde resource klasürünün altında olsun. Bu dosyaların yolunu aşağıdaki şekilde imread fonksiyonuna birinci parametre olarak veriyoruz. ikinci parametre ile de görüntü formatını belirliyoruz. Eğer, sıfır verirsek, görüntü gri seviyede, yani her bir piksel için 0 ile 255 arasında bir değer saklanır. Bir verirsek her bir piksel için BGR sıralamasında üç tane 0-255 arasında değer saklanır.

Aşağıdaki kod parçası ile görüntüleri matris veri yapısında, gri seviyede belleğe yükleyerek referanslarını yuz1 ve yuz2 değişkenlerine atıyoruz. Varsayılan olarak her matris elemanı için 8 bit ayrılır, yani 0-255 arasında bir sayı. Biz toplama işlemi yapacağımız için 16 bit değerinde sayılar tutabilen matrise dönüşüm yapıyoruz.

Mat yuz1 = Imgcodecs.imread("src/main/resources/1.png",0);
Mat yuz2 = Imgcodecs.imread("src/main/resources/2.png",0);
yuz1.convertTo(yuz1, CvType.CV_16UC1);
yuz2.convertTo(yuz2, CvType.CV_16UC1);

Elimizde iki matris var, bu iki matrisi toplayıp, toplam görüntü sayısına (2) böleceğiz.

Aşağıdaki gibi 92 satır ve 112 sütundan oluşan topYuz adında bir Mat nesnesi tanımlıyoruz. Mat nesnesinin ikinci parametresi ile her bir matris elamanı için (piksel) kaç bit ayrılacağını belirtiyoruz. Örneğin, bizim parametre olarak verdiğmiz CV_16UC1 ile (16 sayısı 16 bit anlamında, U işaretsiz (Unsigned) anlamında, C1 ise gri seviye anlamında) 16 bit pozitif tamsayı değerler tutabilen bir yer tahsis ediyoruz.

Mat topYuz = new Mat(new Size(92,112), CvType.CV_16UC1);

Aşağıdaki kod ile yuz1 ve yuz2 matrislerini toplayıp sonucu topYuz’e atıyoruz.

Core.add(yuz1,yuz2,topYuz);

Son olarak, topYuz matrisini görüntü sayısına(2) bölerek ortalama matris’i buluyoruz.

Mat ortYuz = new Mat(new Size(92,112), CvType.CV_16UC1);
Core.divide(topYuz,Scalar.all(2),ortYuz);
ortYuz.convertTo(ortYuz,CvType.CV_8UC1);
 
// Swing ile ekranda görüntülüyoz 
BufferedImage bImg = matToBufferedImage(ortYuz);
displayImage(bImg);

Ortalama görüntü:

ort

Programın tamamı:

package com.zk.denemeler;
 
import java.awt.FlowLayout;
import java.awt.Image;
import java.awt.image.BufferedImage;
 
import javax.swing.ImageIcon;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JLabel;
 
import org.opencv.core.Core;
import org.opencv.core.CvType;
import org.opencv.core.Mat;
import org.opencv.core.Scalar;
import org.opencv.core.Size;
import org.opencv.imgcodecs.Imgcodecs;
 
public class OrtGoruntu {
  static{ System.loadLibrary(Core.NATIVE_LIBRARY_NAME); }
 
  public static void main(String[] args) {
    // TODO Auto-generated method stub
    Mat yuz1 = Imgcodecs.imread("src/main/resources/1.png",0);
    Mat yuz2 = Imgcodecs.imread("src/main/resources/2.png",0);
    yuz1.convertTo(yuz1, CvType.CV_16UC1);
    yuz2.convertTo(yuz2, CvType.CV_16UC1);
    Mat topYuz = new Mat(new Size(92,112), CvType.CV_16UC1);
    Core.add(yuz1,yuz2,topYuz);
    System.out.println(topYuz.dump());
    Mat ortYuz = new Mat(new Size(92,112), CvType.CV_16UC1);
    Core.divide(topYuz,Scalar.all(2),ortYuz);
    ortYuz.convertTo(ortYuz,CvType.CV_8UC1);
    BufferedImage bImg = matToBufferedImage(ortYuz);
    displayImage(bImg);
  }
 
  public static void displayImage(Image img2){  
    ImageIcon icon=new ImageIcon(img2);
    JFrame frame=new JFrame();
    frame.setLayout(new FlowLayout());    
    frame.setSize(img2.getWidth(null)+50, img2.getHeight(null)+50);   
    JLabel lbl=new JLabel();
    lbl.setIcon(icon);
    frame.add(lbl);
    frame.setVisible(true);
    frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
 
  }
 
  public static BufferedImage matToBufferedImage(Mat matrix) {
    int cols = matrix.cols();
    int rows = matrix.rows();
    int elemSize = (int)matrix.elemSize();
    byte[] data = new byte[cols * rows * elemSize];
    int type;
 
    matrix.get(0, 0, data);
 
    switch (matrix.channels()) {
      case 1:
        type = BufferedImage.TYPE_BYTE_GRAY;
        break;
 
      case 3:
        type = BufferedImage.TYPE_3BYTE_BGR;
 
        // bgr to rgb
        byte b;
        for(int i=0; i<data.length; i=i+3) {
          b = data[i];
          data[i] = data[i+2];
          data[i+2] = b;
        }
        break;
 
      default:
        return null;
    }
 
    BufferedImage image = new BufferedImage(cols, rows, type);
    image.getRaster().setDataElements(0, 0, cols, rows, data);
 
    return image;
  }  
 
}
facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Write a Comment

Comment