Inner join ve left join arasındaki farklar

inner join: birleştirme yapılan tablolardaki join koşuluna(ON) uyan satırları getirir.

left join: birleştirme yapılan tablolardan, soldaki tabloyu referans alarak, join koşuluna uymayan satırları da getirir.

Müşteriler tablosu aşağıdaki gibi olsun.

+-----+-----+------+

| musteri_id | adi |

+-------------+-----+

| 123     |Ali |

| 124 	   |Veli |

| 125 	   |Ayşe |

+-------------+-----+


Siparişler tablosu ise aşağıdaki gibi olsun.


+------------+------------+------+

| sipari_id | musteri_id |tutar |

+------------+------------|------+

| 1 	   |123	 |100  |

| 2 	   |124	 |200  |

| 3	   |123	 |300  |

+------------+------------+------|


Inner join'e örnek: sipariş veren müşteriler

->SELECT m1.adi,s.tutar FROM musteriler AS m INNER JOIN siparisler AS s
		ON m.musteri_id = s.musteri_id
		

+------+------------+

| adi | tutar	  |

+------+------------+

| Ali |100 	  |

| Vali |200	  |

| Ali |300     |

+------+------------+
		
Left join'e örnek sipariş vermeyen müşteriler

->SELECT m1.adi,s.tutar FROM musteriler AS m LEFT JOIN siparisler AS s
		ON m.musteri_id = s.musteri_id WHERE s.tutar is null

+------+------------+

| adi | tutar	   |

+------+------------+

| Ayşe |NULL 	   |

+------+------------+

join Metod()

Sözdizimi:
arrayObject.join(separator)
seperator parametresi ile verilen karakteri kullanarak dizi elemanlarını birleştirir ve tek bir string yapar.

Aşağıda önce dört elemanlı bir dizi yaratıyoruz, sonra dizi elemanlarini & karakteri ile birleştirip bir string olarak yazdırıyoruz.

var myArray = new Array(3)
myArray [0] = “Jazz”
myArray[1] = “New Age”
myArray [2] = “Pop”
myArray [3] = “Rock”
document.write(myArray .join(”&”))

</script>
Çıktı:
Jazz&New Age&Pop&Rock