parseInt() Fonksiyonu

Sözdizimi
parseInt(string, radix)

String degerleri tamsayiya çevirir.

String parametresi ile tamsayıya çevrilecek değer belirtilir, radix parametresi ile çevirme işleminde kullanılacak sayı sistemi belirtilir, örneğin, 10 tabanlı (decimal), 8 tabanlı (octal) veya 16 tabanlı (hexadecimal).

Bu fonksiyon kendisine verdiğimiz değerin içinde rakam, artı ve eksi dışında bir karakter gördügü anda durur.

string parametresindeki ilk karakter sayıya çevrilemezse parseint fonksiyonu nan(Not a Numeric) döndürür.
Örnek:

1
2
3
4
5
6
7
<script type=”text/javascript”>
document.write(parseInt(10) +<br />)//10
document.write(parseInt(10.33) +<br />)//10
document.write(parseInt(34 45 66) +<br />)//34
document.write(parseInt(60) +<br />)//60
document.write(parseInt(”Selam 40) +<br />)//NaN
</script>